Op Oedingsch : Em Paradies

Wenn ose Herrjod de Mensche erschaffe hatt, joew hä denne als Woehnes de Jaade Eden, dat Paradies. Mar do hät dä Herrjod die flöck wier ruutjeschmeete, wäejes dat Eva net de Fengerkes bee sech halde konnt on enne Erkenntnis-Appel van die fiese Schlang jenoehme hat. Och Adam moss dodrin biete. Nau wore se buute, pischpudelnäck on mosse kieke, wie se en de Wildnis tereiht kooeme. Eva braiht op de Dösch, wat Adam op de Jagd erbeutet hatt.

Nau jeht Adam wier en de Wildnis för enne Brooene te jage. Hä hatt sin Frau fess versproeke, flöcks wier te Huus te sien. Mar hä bleew de janzen Dag weg. Eva es verdöld quooed. De Sonn wor all lang ongerjejange, do kömmt Adam endlich noe Huus. Eva mullde: "Wo kömmste jetz so laat her. " Adam wesselde: "Fräuken, dat wettsde doch, van de Jagd. Ech hann och twee Hase jefange." Mar Eva wor net tefreene möt des Antwort. "Do hälst doch jet teröck. Hässe och jewess nömmes jetroffe?" Adam deng se beruhije. "Wäm soll ech dann jetroffe han, du wetts doch dat sonder os hei nömmes sons wohne deet."

Wenn se nau dä Haas verkümmelt hadde, jenge se en de Heija. Adam wor al fies am schnörchele. On nau woldd Eva et weete: Se tellde, emmer noch misstrauisch sin Rebbe. Stöck för Stöck.

So vertellt et Willi Reichert - on op Platt: KÖEB UUT OEDING

(RP)