Heukeshowwer Plattkaller: Dä Oppa vamm Jüpp kom utt Immekeppel

Heukeshowwer Plattkaller: Dä Oppa vamm Jüpp kom utt Immekeppel

hückeswagen Weckerehner anfängt, seck ömm de Famelljen-Jenealojie te kömmern, dä künnte erjendwo bi dänn Jännerazzijonen opp dänn ehnen oder angeren dräppen, dä nech so janz enn datt Schema vann dänn intakden Vörrställongen vann "makellosen " Vörrfahren passt. Opp dä angeren Sitt kamme "dänn" oder "datt" ock nech so ehnfach utt dämm "Clänn" stricken. Unn, sövve doch enns ehrlech si'en, datt ehne oder angere schwatte Schop kamme doch enn Koop nämmen. Datt janze Späktakel mett dä "Ahnenforschong" datt jeng jo so rechtech loss, wie emm sojenannden "Dridden Reich" dä "Arier-Nachweis" nojewe'sen weehren moch. Die "Arier" wohren jo janz ahle Kadätten, die mett dämm indojermaneschen Jekäll, wie enn Indijen unn Persien, terechte komen, unn watt seck dann enn dä "nordeschen Rasse" emm Blaut fastjesatt hödde. Enn watt fönne Arterie, datt wullten die Jaumänner nech särren.

Eck persönlech weet märr bloß, datt minne Omma, de Mamma vann minne Mamma, utt Schwelm kom unn, wänn se seck ärchde, "hingerrötsch" Platt kallte. Die angere Omma, de Mamma vann minnem Pappa, die kom utt Wippfürth, jenauer jesacht, vann de "Klitzhaufe". Die kallte soja noch Hodüttsch, wänn se seck noch so ärchde. Indojermanesch hätt sinn Läwens kinner bi ons utt de Famellech jekallt.

Dä Jüpp vann de Ling moche nomm Amte kummen, weil sinn "Arier-Nachweis" noch nech "aktenkundig" wohr. Hä wohr ock hennjejangen unn hadde jesacht: "Ätt häwwen meck arrech enn Verläjenheit jebracht. Eck unn minne Frau vie häwwen henn onn her öwwerlacht, off vie enn Arier enn de Famellech hödden. Vie häwwen äwwer kinnen jefungen. Minn Oppa unn ock dämm sinnen Ahlen, die komen utt Immekeppel. Unn die wohren froh, dattze 'Heil dir im Siegerkranz' enn Hodüttsch singen kunnten. Nä, ett deet mi leed. mett Ariern künn vie nech deinen!" Unger watt förr ne Kattejorie dä Jüpp domols ennjestuft wuhren ess, datt kann eck no all dänn Johren ock nech särren. Ömm noch enns opp dänn Oppa vamm Jüpp retuur te kummen. Hä hadde seck enn de Iesenbahn verdo'en unn wohr ierschder Klasse ennjesterren. Do hadde enn janz vüürnämmen K'erl drenn jesätten. Wie dä Oppa vamm Jüpp ennet Kuppee kom, wohr dä vüürnämme Ke'erl oppjestangen unn hadde jesacht: "Gestatten, Krupp von Bohlen und Halbach!" Do hadde dä Oppa vamm Jüpp dänn Haut affjenommen unn jesacht: "Anjenehm, Päppekus, vann Immekeppel no Bänsbärch!" Datt Dullsde wohr jo. No dämm Kreich wullte kinner mä 'Arier' jewässt si'en. Dä Kommentar vamm Jüpp utt de Ling wohr jewässt: "Nu kick enns ehner ahn!"

(rt)