Sophia Krause und Katrin Thoma (l)
Bilder zu Olympia