Mönchengladbach: Wenn et Oves jrad ens wier Riffkooke joef

Mönchengladbach: Wenn et Oves jrad ens wier Riffkooke joef

Derken Öhm woer nölich te Besök

Et Oves lat ein Bonnebrök

Bei Kriene-Jobbes-Nieles-Klos.

Bei Kriene-Jobbes woer jett los,

Do joef et jrad Riffpannekook.

Et Leibjerech vam Bonnebrook.

Do seit dä Jobbes-Nieles-Klos:

"Komm an dr Dösch an eät mött os,

Nu röck eraan, scheneer dech net,

Denn wo am Dösch e Dutzend sett,

Do Wödd err och noch eene satt,

Wä janix kritt, däm blott et Hatt."

Doch Derk, dä sät: "Ech dank, ech dank."

Ort weährade sech mött Fot an Hank.

"Ech han jo jrad te Hus jejeäte

On hott meck riklich tojemäete."

Do sät Frau Jobbes-Nieles-Nett:

"Nu halt doch mött, scheneer dech net,

Nemm bloß van die Riffpanneköckskes

Mech töm jefalle e paar Stöckskes.

Do woet ein och all opjedrage.

"E bitsche piemele kös ech draan."

Do hotte all dr Schmak draan.

Hä follde jau sech wie te Hus,

Hä nem dä Riffkook op de Fus,

Hä oet, bis nix mi üever woer

On nix mi op de Schottel loeg.

Dann piemlde dä ärnne Schupp

Drei Tell voll Blengkalffleeschzupp,

Hä piemelt, ohne sech te schame,

Veer deckbeleide, bis alles weg,

Riffkook an Zupp on Bruet on Weck.

Do seit dä Klos: "Nu sag ens, Derk,

Do hasse deck jett drenjewerk,

On so jett nenns du piemele,

Als wüere dat mar Jrüemele?

Ech jlöv, du has dech hüt verjeäte,

Et nächstemol, dr Zackerdus,

Dann piemelste bei dech te Hus

On nömms bei os et Oveseäte."

(RP)