Op Oedingsch: Waade op leckere Kanapees

Op Oedingsch: Waade op leckere Kanapees

Sett öch mar enne Schlag op et Kanapee", sait Oma för hohe Besöck, wenn se noch en knusprij Weet wor. Hütt sätt Oma, die all wied öwer de achzich es, för ehre Besöck: "Nähmt öch mar noch en lecker Kanapee" .

Des Dag sait Helja för ehre Besöck: "Nähmd öch mar en paar Kanapees met noe Hus, die wäde mech sons drüsch!" On dat wäejes dat: Helja hat et Jebortsdagfess uutjericht. De janze puckelije Verwandschaff wor enjelaade. De Börjermeeester wor Ehrenjass jenau wie de Pastuur.

För dat jroote Fess hadde Helja sibbe Torte van Jrillasch, Sahne on Schokolade-Nuß selws jebacke. Van tehn Henne hatt se Jeflüjelsalat jemäkkt.

Wäejes dat nömmes meene sollde, dat se jitzich wör, hat se van Zinttöenis noch tweehonged Kanapees brenge loote.

  • Dat Eng van de Spass-Jesellschaff

De Jäss hant sech de Buck volljeschlage on wore em Prinzip puupsatt, wenn de Kanapees op de Dösch kooeme. Mar, et jeng nix mehr. On so kooem et, dat all de Jäss och net met leere Häng wier noe Huus jenge.

Och Schäng, wat enne rieke Buur ut Walbeck es, kreij en Tellerke met Kanapees met noe Huus. "Merßi" sait hä för Helja , "hütt weet ech jenau, wat Kanapees send. Mar en min Lälbecksjohre wolld ech en Düsseldorf ens janz jroot ruutjohn. Em Breidenbacher Hof studierde ech de Kaad. "Feine Kanapees" stong doe on wäejes dat min Moder noch nie Kanapees jekockd hadde, bestellde ech die. Noe en paar Minüdde kreich ech en Tellerke met kleene Häppkes vör de Naas jesatte. Mar ech wadde bloos op min Kanapees on wenn dä Kellner sech noe en halwe Stond emmer noch net jerührd hatt, wengde ech däm raan on sait: "Also, dat will ich Ihnen sagen, Männeken: wenn ich nich in fönf Minüdde min bestellde Kanapees kriej, dann freet ech hei die "Müsterkes" ratzekal op."

KOEB UUT OEDING

(RP)