Op Oedingsch: Oma mäkt en Weltreis

Op Oedingsch: Oma mäkt en Weltreis

Oma" soh eejentlich ja net als wie en Oma uut: en stramm Fijürke en en elejant Kostüm, en propper Frisürke, strahlend witte Täng, en jesonge Kloer em Jesich on en resolude Stemm. Ärm wor se och net. Dat koss ech an de Klunker sehnn. "Oma" sooet em Cafee, direkt an dä Dösch näeweaan.

An dä Dösch sooete noch twee angere. Enne Mann on en Frommisch, die mech äwer dä Röck wiese deng. Mar höere köss ech se jood, of ech dat nau wolld of net: "Oma, hab ich das richtig verstanden? Du willst wieder auf Reise gehen?" Oma sait: "Ja, ja, gewiss Elvira, darum wollte ich Euch ja sprechen. Ich werde nächste Woche eine Weltreise antreten!"

Die Dauter schnappde noe Loff. "Auch noch eine Weltreise! Peter, hast Du das gehört? Oma will eine Weltreise machen!" Was sagst Du dazu?" Mar Pitter heel sech druut, hä hadde wal nix te kamelle. Die Dauter jeng nau an Boerd: Se mennde, dat se "Oma" doevan flöcks avbrenge möss. Dat köss se äwer net verstohnn, dat "Oma" nau och noch en Weltreis maake deng. No Afrika, Asie, Australie on sojar noch nach Amerika.

Doe söeet Oma jo mehr em Fliejer als dat se loope köss. Of se och an ehr Häz denke deng? Wat dann dä Doktor saage deng. Öwerhaups, wä sech öm dä Jaad kömmere deng on öm de Bloome em Huus? Och van et Jraav van Opa sprooek se lang on kloer. Of "Oma" och dodraan jedait hai, dat se sech vörher noch döckser impfe looete möss. Wäejes de Malaria on de Hepatitis. Wat se nau de Enkelkenger saage sollde, wenn die "Oma" nau en janz lange Tied net sehnn kösse.

"Oma" höerde jedoldij tuu. Mar wenn ehr Dauter dann de Wöed uutjenge, sait se för ehre Schweejersohn: "Sag Du doch auch mal was, lieber Peter!" Dä jröeselde sech eene on wesselde dann höeschkes: "Darf ich mitfahren, Oma?"

(RP)