Dat Eng van de Spass-Jesellschaff

Dat Eng van de Spass-Jesellschaff

Dä Häerrjodd hatt alle Hellije em jroote Hemmelszelt tesaame jeroope. Hä nohm et Mikro on sait: " Ehr Helleje van dä Stäer, dä mer Äerd nennt, ech hann öch jett te vermelde.

Die Mensche, die de Äerd bevölkere, et solle näxtens 7 Milliarde sien, läewe net so als wie ech et jäer hätt. En jroot Deel van denne läewd bloss noch als Spassjesellschaff on dann noch pännekefett. Dä Ress kann för Honger kinne Schlooep fenge. Ech hatt all jedaiht, noch ens en Sintflut te schecke."

"Nä, nä," reep Noah, "dat jeht net. Du häs et versproeke: Nie mehr en Sintflut, denk bloos an dä Räejebooge."

"Jo, jo," wesselde dä Häerrjodd, " Noah, Du häs reiht, Sintflut dörw ech net. Nau denk ech an en jroot Füer, enne Weltenbrangk." Do meldete sech Lot on sait: "Leewe Jott, dat hässe all en be Sodom on Gomorra praktezeet. Dat wor janz föchterlich." Dä Häerrjodd sait: " Lot, Du säss et. Füer jeht och net, dat sehnn ech en. Mar wat on wie soll ech et donn? Do deng sech Steve Jobs melde, dä enns de Apple Computer erfonge hatt. Hä sait: "Beste Häerrjodd, dörw ech öch enne Tip jäewe, wie Ihr de Mensche wier en Räesong brengt? Dä Häerrjodd neckde jnädisch on Steve Jobs sait: "Wenn Ehr op de Äed all de Computers kapott maakt, dann löppt doe nix mehr. Flugzeuje falle vam Hemmel, kin Waffensystem funktioniert, en Stadt on Lankk wörd et duster, alle Händis mödde de Mensch wegschmiete, se könne net mehr fernsehen, och kin Blättsche mehr läese on, on on." Dat köss et sien, " mennde ose Häerrjodd, " et schamt sech dat ech von selws drop jekoome ben. So soll et also sien, ich bruuk kin Sintflut, ech bruuk kinn Füer, ech maak, dat net eene Computer van de Mensche mehr funktioniert."

Schlaraffen hört. Nau bön ech för jedden Dag dankbar, wo minne Computer et noch deet.

Köeb uut Oeding

(RP)