Heukeshowwer Platt: Wie dä ierschde Wippfürthsche Köttel ahnkom

Heukeshowwer Platt: Wie dä ierschde Wippfürthsche Köttel ahnkom

heukeshowwen Dänn kollossalen Drang vann onsem Schtadtrot, Heukeshowwen Stöck förr Stöck tamm Vörro'et vann Wippfürth te maaken, kann eck nech verstohen. Me kann seck doch wahrhaftejensjodd am Opptällen haalen, watt freuher onse Schtadt als "Meddelzentrum" uttjewessen hätt. Wänn datt so widder jeht, ess Heukeshowwen märr bloß noch enn ungeräntweckelt "Minni-Kaff".

Datt feng doch domett ahn, datt dä Raiffiesenmatt am Etabbler Plazz affjebrocken wuuren ess. Seit dä Titt kamme kinnen Naarel unn kinne Schruw mä kriejen. Dänn ehnen oder angeren Pensel kamme noch koopen. Äwwer watt nötzt datt, wämme kinne Farw mä krett? Wecker krank fieren well, dä darf enn de "Verbotene Schadt" fahren, ömm seck bi de AOK unn de BEK enn jällen Schien afftehollen. De Bauhoff ess ock futsch.

Datt esset jo nech all. Förr die Blaren utt Heukeshowwen jenüücht de "Mittlere Reife". Wänn tazächlech enn Wecht oder enn Kadätt rechtech "riep" weehren well, möttense mett dämm Tonnister obbem Puckel dohengen henn, wo se jlöwen, de Weisheit meddem Schuum-Löppel jefretten te häwwen. Do nötzt datt ock nech, dattme de Heukes-howwer Blaren unger dämm Namen "Löwen-School" enn dänn Jrunk stricken well. Dä "Löwe" ess doch nex angeresch wie enn reudech Kattendier.

Datt onse Archiv nu ock noch Rechtong "Berjesch Nazareth" enn de verkierde Rechtong jejangen ess, es tee dull unn tee arrech. Wecker kann dann secher si'en, datt die Baulemänn nech steckum die janze Verjangenheit vann dänn Wittchessäcken ennen Schrädder dauen? Tautetrauen esset dännen utt Rache förr die Wixe, die se mols ahn de Schnabelsmöll jekrärren häwwen, wänn de Raspo jähn die Mollhoopen-Kicker utt Wippfürth jetre'en hadden.

Me darf ock nech verjätten, watt datt förr Klöppereien jow, wänn die Kadätten vann dä Wipper henger dänn staatzen Heukeshowwer Wechtern her wohren. Opp dä angeren Sitt mochen se jo taujäwwen, datt die Wippfürthschen Fraulüh ahn die Kwallität vann dänn Heukeshöwwerschen "steilen Zähnen" nech tippen kunnten.

Dä jroote Ungerscheed töscher dänn Baulemänn (Se särren jo förr "baal" "baul") unn dänn Wittchessäcken ("ehnjebeldeden, blasierden Käspüngeln") lött seck kott oppklören: Die Heukeshowwer särren: "O Jott, jo!", die Wippfürthschen särren: "O Jott, nä!" Wänn die Heukes-howwer enn bettchen opp seck heilen, hödden bässer ock "O Jott, nä" jesacht, wie seck die Baulemänn no unn no alles unger dänn Narel jeretten häwwen. Als "Dank" doförr dörwen die Wittchessäcke dänn janzen Wippfürthschen Driss klören. Ahn de Schnabelsmöll wullten se soja de Fahn rutt dauen, wie dä ierschde Wippfürthsche Köttel ahnkom. . .

(rt)