Heukeshowwer Platt: Dä Peerdsköttel wohr noch am dämpen

Heukeshowwer Platt: Dä Peerdsköttel wohr noch am dämpen

HEUKESHOWWEN Enn dä Titt, vann dä ecknu kall, wohren bess opp dänn Brotwaren vamm Kuno von der Heyden kuum Autos ungerwächs. De Wechter hadden jenoch domett te dauen, mett ehren Puppenwaren opp dänn Trottoas te flanieren. Nu sache enn Schoolmeestersche förr meck: "Förr sonnen Quatsch häwwen de Kenger vann hütt kein Titt mä:" Me kann de Titt nech ennhaalen, äwwer schad esset.

Alleen dä Schoolwäch freuher - watt seck do all affjespellt hätt: Wo häwwen de Heukeshowwer Blaren dann Schwemmen jeliert? Enn de Wüpper. De Jongens hadden emm Summer de Schwimmbuxe emmer enn de Täsche. Do kunnte se ock druuren. Me moch jo mannechmol ock zeijen, wecker dä Stärkere wohr. Die kleinen Köttels hadden oft jenoch drunger te li'en.

Ock dä kleine Werner utt de Weierbeck. Am Bey's Köppchen hadden twee Zossen jestangen. Wänn die jeköttelt hadden, hadden de Mötter de Blaren tamm Ennsammeln vann dänn Peerdskötteln jescheckt. Datt wohr enn janz feinen Dünger förr der Erdbeeren. Dann hadde ett Stritt ömm de decksden Kötteln jejäwwen. Dä klein Werner hadde jeschreit: "Die veier decken hie jehören mien!" Do hadde dä Kurt dämm Werner ehnen vann dänn dämpenden Peerdskötteln enn de Schnutte jestoppt: "Do hässe alt enns ehnen!" Die Schreierei vamm kleinen Werner wohr bess nomm Marija Brochhus te hören jewässt. Ätt hadde de Lüh emm Laden stohen lotten unn wohr opp de Wei jeloopen, ömm te kicken, watt am Jang wohr. Ätt hadde dänn Kurt am Fraas jepackt unn no de Pollezei jeraupen. De Schwäster Polyxena uddem Marijenhospitall wohr ock jekummen unn wullte dämm Werner dänn Peerdsköttel utt de Schnutte nämmen. Do hadde seck datt Marija enn de Boscht jeschmetten unn jeraupen: "Nex do! Dä Peerdsköttel blivvt drenn, bess datt de Pollezei kütt!"

Wie lang datt dannnujedu'ert hadde, weet eck nech. FRANZ MOSTERT

(rt)