Heukeshowwer Platt: Sewwent'ien Johr de Kläffer dull jematt

Heukeshowwer Platt : Sewwent'ien Johr de Kläffer dull jematt

Opp de Mattstrote steht baal enn jedem Hus ungen em Käller enn Backowwen. Ock, wänn johrelang alt dä Backes dä Verjangenheit ahnjehört, ess datt enn erbärmleche Wullackerei, dänn Owwen mett Schamott- unn decken Bruchsteenern afftebauen. Datt hävve nu enns wi'er mettjekrärren. De Lüh wullten ungenenn enn Hüss'chen mett Badd häwwen. doförr moche dä ahl Owwen rutt. Datt hadden se äwwer nech jekannt.

Näwwenahn hadde dä Knü'el sinnen Backes. "Lovve emm Jottes Wellen dänn Owwen drenn lotten. Sönns künntet si'en, datt datt janze Jedretten eneehnfällt. Nä, dä Owwen sorcht förr Stewwenei", sachen de Nobern. Wänn dä Knü'el Stutten, Kauken unn Brezzeln lewwerde, spannde hä sinnen Hunk förr de Kaa unn trok öwwer Lank. Dä Hunk wohr enn halwen Kopp dönner wie enn Bernhardiner, hadde enn klein bettchen watt vannem Schöperhunk unn kom ock opp enn Doggen mett watt längerem Stätt rutt.

"Ätt" - dä Hunk wohr "Femininum" - wohr enn orijinal Mattstroten-Meschong. Domols leipen de Hüng mols ohne Liene vann morjens bess ett Owends enn de Stadt römm. Enn Hunkskreisen hadde seck römmjekallt, mach ock si'en jebällt, datt datt Rosa, so hedde ätt, woll enn jodde Pattie wöhr .Unn so leipen die lööpschen Rü'ens mängenwies wie jeschni'ene Hüng henger dämm Rosa her.

Datt wohr dämm Knü'el tee dull unn tee arrech jewässt unn ä revve dämm Rosa dänn Hengerschen mett Benzin enn. De ierschde Titt hadde datt ock jeholpen - die Kadätten opp veier Beehnen leiten vamm Rosa aff. Äwwer dann wohret ännen ejaal jewässt.

Ehnes jodden Dachs hadden de Mattströter Blaren dämm Knü'el de Düür ennjeloopen: "Härr Weber, Härr Weber. Enker Rosa mott woll kinnen Benzin mä häwwen. Enn janzen Drosch Hüng schuwen ätt heem!" "Dumme Blaren", hadde dä Knü'el jesacht. "Räjent Enk nech opp. Datt ess de Mutter Nattuur! Kumment, johent mett enn dänn Backes. Eck mak Enk enn Tutte Brezzeln-Jeschräbbels. Dann kumment opp angere Jedanken."

Nex jähn datt Hunks-Fauer utt dä Doos mett Spezzijal-Aroma förr de Terriers, dänn Spetz, dänn Schau-Schau unn dänn Pekinesen mett dä Däll enn de Schnutte. Dämm Knü'el sinn Rosa krärr mo'ens unn owends emm Russenmöllchen öwwerech jehaalen Jemäus, enn Leppel Saalt unn dotöscher enn Melk jezoppt Brezzeln-Jeschräbbels.

Ätt hätt sewwent'ien Johr de Kaa jetrocken unn noch emm hohen Ahler de "maskulinen" Kläffer dull jematt. Bänzin wohr dämm Knü'el watt knapp jewuhren.

(rt)