Heukeshowwer Platt: Mett Jlöckwönscherei vörrsechtech si'en

Heukeshowwer Platt: Mett Jlöckwönscherei vörrsechtech si'en

Heukeshowwen Datt neuje Johr hätt hütt alt nerren Daach wännejer. Die äwen noch laut "Prosit Neujohr" quer öwwer de Islankstrote jeraupen häwwen, kriejen nu kuum noch de Muhl oppen. Wänne Jlöck häss, särren hie unn do noch enn paa: "Taak!" Dodrahn kamme seihen, wecker hie utt Heukeshowwen kütt unn wecker nech. Enn Heukeshowwen hett datt: "Tach!" Wänne, wie jesacht, Jlöck häss.

Wänn Di jewesse Typen "Alles Jodde emm neujen Johr" wönschen, dann sölltesse vörrsechtech si'en. Drei vann dännen si eck nu opp de Schlecke jekummen. Dä Ierschde wohr minn Dokter. Eck haddet öwwer die Fi'erdaare arrech emm Hopp. Dä Aazt mett sinner jrooten Ampulle vann Spretze wohr enn Erlösong. Bimm Ruttjohen sache hä: "Enn jesond neu Johr!" "Datt wönsch eck Ännen persönleck ock", meinde eck. "Äwwer nech Ehren Pazijenten. Dann künnten Se nömlech ehren Laden taumaaken." Hä jrensde seck ehnen.

Dänn Twedden, dänn eck trop, wohr minn Schornsschteinfäjer, dänn Ennbejrepp vannem Jlöcks-Ke'erl. Hä sache ock: "Völl Jlöck emm neujen Johr!"Eck dache bi mi: "Dä Hengerfotzeje Watt dä mi tazächlech wönscht, datt ess Russ enn de Köcke."

Dann kom hä noch, dä Mätzerschlipper. Hä schällde alt ahn de Husdüür, wie vernönfteje Räntner noch nech obbem Hüss'chen wohren. "Alles Jodde emm neujen Johr! Nix te Schlippen?" "Nä!" Vörr änn send die jodden Wönsche schle'e Mätzer onn sönns janex. Tröstlech ess bloß, datt hä dobie öwwert janze Jesecht lacht.

Enn Frankreich jöddet enn Spreckwo'et, unn datt hett: "Nömmes weet, wie schlächt eck dänk!" Dobie fällt mi jraad enn, datt die Ahlen tazächlech "Nömmes" förr "Kinnen" unn "Jömmes" förr "Ehnen" jesacht häwwen. Beispell: Samsdachsmorjens kannet si'en, datte emm Islank "Ehnen" drepps. Samsdachs nommedachs "Kinnen". Wobie dä "Kaal vann de Au" jesacht hätt, "Kinnen" köm utt dämm Weppfürthschen.

Sall woll ejaal si'en. Hauptsaake ess doch, datte dänn Ehnen oder Angeren drepps, dä ett mett sinnen Neujohrschwönschen ohne Hengerjedanken eerns nömmt.

Ock mett dämm Jlöcksfärken ess datt alt sonne Saake. Wämmet lang jenoch jestreichelt hätt, wüürdet doch jefrätten. Watt hässe dovann? Attroose enn dänn Fingern unn Pien emm Hopp. Eck kann enn Lied dovann sengen.

Minn Änkelchen nech. Datt ess "vegaan" unn mach nech enns enn Färken utt Marzipan.

(RP)