Heukeshowwer Platt: Bieren utt dämm Passtuur sinnem Jaaren

Heukeshowwer Platt: Bieren utt dämm Passtuur sinnem Jaaren

Dä Nikkelos utt minner Kingertitt, datt wohr janz bestemmt nech dä Ke'erl mett dä Pappmaschee-Maske unn ock nech dä Coca-Cola-Weihnachtsmann. Wecker bi ons schräcklech laut de Trappe ropp jepoltert kom, datt wohr dä "Heileje Mann". Hä drauch enn jold-dörchwirkten Chormangtel öwwer dä witten, Albe, hadde enn Mitra opp, hadde enn Stola ömm unn dä buschije Bart leit nech tau, dattme dogrunger dänn Nober Pitter, dänn Jupp Fleck oder dänn Häbbätt Orbach kännen kunnte. Womett hä jähn de Düür jekloppt hadde, datt wohr dä Bischops-Stab mett dä joldenen Krümme.

Ehner wohr mols dobie, dämme nech öwwer dänn Wäch trauen kunnte. Datt wohr dä schwatte "Hans Muff". Dä hadde mols de Rutte bi seck unn enn lierejen ahlen Eerpelssack. Eck kann meck äwwer nech erennern, datt tazächlech enns ehner enn dänn Sack jestoppt wuhren wöhr. Ehnmol jenget äwwer opp scheef ahn. Dä "Muff" heil alt dänn Sack oppen, unn, ett hödde nech völl jefählt, dann wöhr eck drenn jekummen. Datt wohr so: Eck mach woll, derek nomm Kreich, sowatt nerren Johr aalt jewässt si'en. Vie kannden datt Spellwerk jo nech. De Nazis haddenet nech mett dämm "Heilejen Mann". Unn eck mott taujäwwen, datt eck sonn Spierchen Strang förr dämm Nikkelos hadde.

Hä schlauch datt decke Bauk oppen unn räsonierde emm deipsden Bass-Bariton: "Ah, Du bösset, Du böss mi dä Rechteje. Mi ess vamm Passtuur sinner Husshällersche enn Breif enn dänn Hemmel jescheckt wuhren. Do stung doch secher unn wahrhaftech drenn, datt Du emm Passtuur sinnem Jaaren Äppel jeklaut häss. Unn datt nech tee knapp! Ess datt dann die Mörrelechkeit! Uttjeräcknet ock noch utt dämm Jaaren vamm Hochwürden, dämmet soweso enn desser schlächden Titt so dünn dörch de Därm jeht! Schaam Deck watt!"

Eck stung do wie enn besängden Pudel unn moche enns ierter dreimol dörchöhmen. Dann hadde eck meck äwwer jefangen: "Watt Du do vertälls, Nikkelos, datt ess doch janech wohr!" Nu wuurte dä "Heileje Mann" profan unn polderte: "Nu läcks meck doch enn de Täsche! Du wulls datt ock noch affstri'en!" "Eck well datt doch janech affstri'en", jomerde eck "äwwer Äppel hävv eck nech jeklaut!" "Watt dann, Du Undocht?" "Bieren!" Dä "Muff" drosch opp meck enn. Alles lachde. Ock "Sinne Heilechkeit". Unn enn Stuttenke'erl mett Pippe enn de Muhl hävv eck trozz dämm Köttels-Bieren-Klau ock noch jekrärren.

(rt)