Heukeshowwer Platt: Ätt wohr noch nech am Bahnhoff jewässt

Heukeshowwer Platt: Ätt wohr noch nech am Bahnhoff jewässt

Heukeshowwen Emm Rothus loopen de Strippen tesaamen, wänn de Lüh ahnraupen: "Künnve ons enns datt Musejum bi Enk ahnkicken? Ett wöhr ock nätt, wännve enns dörch Enkere ahle Stadt künnten. Do jöddet doch ock secher watt te vertällen. Oder nech?" "Doch, datt sall woll johen", sät dann enn dä Rärrel datt Wecht vamm Amte.

Heukeshowwen Emm Rothus loopen de Strippen tesaamen, wänn de Lüh ahnraupen: "Künnve ons enns datt Musejum bi Enk ahnkicken? Ett wöhr ock nätt, wännve enns dörch Enkere ahle Stadt künnten. Do jöddet doch ock secher watt te vertällen. Oder nech?" "Doch, datt sall woll johen", sät dann enn dä Rärrel datt Wecht vamm Amte.

Nu mottme äwwer dobie ungersche'en, watt datt förr Lüh send, die do kummen wöllen. Sendet nu Drüüchschlipper, die hie ehren Jeschechtsquozijänt watt no owwen schuwen wöllen, oder sendet Minschen, die janz ehnfach nätt ungerhaalen weehren wöllen. Wänn die twedde Zo'ete, oft jenoch memm Bus hie oppkrüzzt, dann heddet te'ierscht mols: "Wo ess dann hie datt Hüss'chen?" De Ke'els send flott feerdech, de Fraulüh stohen mols Schlange. Die ierschde Zo'ete, die mett dänn "historischen" Jesechtern, verknippen seck leiwer.

Wännet öwwer de Mattstrote jeht, kamme dä ierschden Zo'ete jehen enns enn Annäkdöötchen vertällen, so wie dä ahl Jöthe datt töscher "Dichtung und Wahrheit" alt jedohen hätt. Die angeren wöllen we'en, wie aalt dä Schiefer ahn dänn Hüsern ess. Ja kein Vertällchen ess die "Schtorrie" vann dä lejänderen Wi'etsfrau Emmchen Luhn ungen ahn de Krüzzstrote. Do, wo nu noch de Trappe hojeht.

Enn ehrer Wi'etschaft trop seck vörr hungerttwöntech Johren jeden Dach, watt enn Heukeshowwen Rang unn Namen hadde. Nech alleen wärren dämm schräcklechen Du'escht. Unn dann wu'ete vertaalt. Datt Thema kom opp de Isenbahn, die domols seit dressech Johren alt sässmol am Dach am Heukeshowwer Bahnhoff mett völl Damp Afflotten unn mett Pieperei förren jodde Verbendong töschen onsem verschlopenen Kaff unn dä "jrooten, weiten Wält" sorchde.

Dä Börjemeester Langenfeld hadde ock am Desch jesätten, sinnen Kloren uttjedrunken unn jesacht: "Me kann särren, watt me well, äwwer alleen de Lokkemotiwen send en Wungerwärk vann de Tächnek." Datt Emmchen hadde de nöchsde Ronde ahn dänn Desch jebracht. Dä Langenfeld hadde jesacht: "Die jeht opp meck!" Unn dann hadde datt Emmchen jesacht: "Wänn Ätt so vann dä Isenbahn strungzen, datt well eck meck datt doch ock enns ahnkicken" - no dressech Johren.

(rt)