Op Platt: Sall ek dej gau en Köppken Koffie kohken?

Op Platt: Sall ek dej gau en Köppken Koffie kohken?

Kennze doch ok, kömmt dej ömmes besühken ohne Termin, einfach so, kömmt zufälleg verbej on denkt: Ach, well doch ess äwes kieken, wie et denn so geht, wat denn so mäckt, villech freute sek jo sogar on häht en bättchen Tidt. On wenn niet, ok niet schlemm, komm ek en ander mol. Kennze bestemmt, sonne Situation. On dann kömmt ganz döck die Frohg: Nä wie schön, dat dou mej ess besühken kömms, sall ek dej gau en Köppken Koffie kohken?

De meiste Tidt wött dat affgelehnt, weil nömmes mehr Tidt häht jetzonder. Ja nou, es doch so. Wenn et aber gewönscht wött, es dat van Dag jo ok kenn Problem mehr. Water üt de Kran in die Glasskann, so gekäcken, off et ok rechteg op denn Streck för vier Köppkes es, Koffiemähl inne Filter, Knoop gedröck on alles geht van selws. Dat es die Methode. die ek noch praktizier. Es all en bättchen olderweltsch, Moderne jonge Lüij hämmen all längs wat ganz Dolles. Dor es denn Koffie all bold färreg, wenn dou noch nimmols met de Fott op denn Stuhl settz.

Wenn ek dor noch ahn früher denk! Nä, wat wor dat en Opstand, wenn Koffie gekock wonnen moss. Et ässen Water hahlen ahne Pomp in denn groten Emaillekätel, denn Kätel op denn groten blanken Köckenherd gesatt, gekäcken, off noch Ahnmacksholt in denn Backowend wor, natürlek niet, also gau nohrt Schoppen gegohn, schließlek mott me noch selws wat kott maken.

Dann met dat Strickholt denn Vemp ahngemack, met denn Vemp dat Holt ahngestäken on dann et ässen ess so lang gewacht, bös dat Holt so witt ahngebrannt wor, dat me die Kohlen üt de Teut drop schötten koss. In denn Tidt koss me schließlek all denn Koffie malen, Koffiebonnen üt die Dos op et Brett in die Möll geschött, de Möll op de Schlepp tössen de Knijjen geklemmp on dann märr gedräjt. Wenn denn Koffie gemahlen wor, koss et senn, dat denn Kätel so langsam ahnfing de sengen. Dann kocken dat Water on denn Däkel van denn Kätel fing ahn de klappern on denn Koffie koss nou tatsächlek endlek opgeschött wonnen. Koffiemötz üt de Kass genohmen, Koffieseff niet vergäten, ingeschött, Melk on Zocker hengestellt on dann, endlek, koss me in Ruh dat ässte Köppken drenken. Nä, wat schmiek denn Koffee lecker! On wat häht me sek gefreut öwer son lecker Köppken Koffie, weil et dumols wörklek noch wat ganz Besönders wor. Dumols, jo, du wor völl noch wörklek wat Besönders, Na ja.

KARL NEUKÖTHER (STELTEN KARL)

(RP)